Přátelé Mouřence, z. s.

Od 27. června 2016 jsme zapsaným spolkem! - stanovy a další dokumenty najdete níže!

*

Jsme jen skupina lidí, kteří chtějí i prakticky naplnit myšlenku, že Mouřenec je místo, kde se potkávají lidé dobré vůle. Jde nám o to, aby ten obrovský a úžasný historický, duchovní, kulturní i turistický potenciál tohoto pámátného areálu byl vhodně a citlivě využitý.

Lukáš Milota (* 1981) - předseda spolku  

Od narození žije v Anníně. Pochází z česko-německé rodiny, což v bývalých Sudetech není nic neobvyklého. "Německá babička" pracovala po válce v annínské sklárně, a proto nemusela povinně do odsunu jako většina jejích přátel a známých. V 50. letech se provdala za Čecha. Po sametové revoluci se opět setkala se svými známými a svým bratrem, který žil v Německu. Zemřela v roce 1996. Její manžel, Lukášův "český dědeček" byl od 90. let 17 let kostelníkem na Mouřenci. Lukáš vystudoval žurnalistiku na FSV UK v Praze a poté několik let pracoval jako zprávař v komerčních rádiích v Plzni (Radio Karolína, Radio Šumava, Hitrádio FM Plus, Hitrádio Dragon,...). Od roku 2011 je redaktorem a reportérem Českého rozhlasu. Ve volném čase pracuje jako steward u Student Agency. K Mouřenci má Lukáš velmi silný vztah. Kostel navštěvuje přes 20 let. S dědečkem sem docházel připravovat kostel a hřbitov na bohoslužby, pomáhal s opravou zničených křížů, při bohoslužbách šlapal měch u varhan a zvonil na ručně poháněný zvon. Od podzimu 2011 zde spolu s P. Tomasem van Zavrelem pořádá různé akce. Na hřbitově odpočívá jeho pradědeček.

 

Helena Pekárková 

Pochází z Prahy. Již několik let ale žije na Šumavě. "Znám paní Helenu pár měsíců. Se Šumavou a s Kašperskými Horami, kde žije, je spjata více než mnozí rodilí Šumaváci. Je to velmi schopná, obětavá a chytrá ženská," říká její kolega a přítel Lukáš Milota. Helena Pekárková spoluvytvářela program cyklu Léto na Mouřenci. "Je svorníkem a tmelem, kdy se něco rozpadá, hasí hor(s)ké hlavy a hází záchranné a smířlivé lano, když se my "mouřenečtí chlapi" dostaneme na rozbouřenou vodu," dodává Milota. (e-mail: helenapek@centrum.cz)

 

Janka Kadlecová (*1990)

Poprvé na Mouřenec přijela na podzim 2013. Dovnitř do kostela sv. Mořice poprvé nahlédla 26. prosince t. r. Od té doby si toto místo zamilovala natolik, že se aktivně zapojila do pořádání všech akcí. V současné době velmi intenzivně pracuje pro Mouřenec, dělá v kostele komentované prohlídky, prodává suvenýry, uklízí a zdobí kostel, archivuje všechny zmínky o Mouřenci v médiích, společně s rodiči pomáhá se vším, s čím je potřeba. Společně s Lukášem Milotou, Helenou Pekárkovou a P. Tomasem van Zavrelem dotváří čtyřlístek, který rozhýbal v posledních letech život na dříve trochu upozaděném Mouřenci. Ve volném čase studuje Etiku v sociální práci na Teologické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.
 

P. Tomas van Zavrel (*1967)

Duchovní správce kostela na Mouřenci. Narodil se v Praze, ale od jednoho roku žil čtvrt století v Holandsku, kam emigrovali jeho rodiče. V Rotterdamu vystudoval práva, později úspěšně podnikal, vedl poradenskou realitní firmu, měl farmu, koně a jak sám přiznává i "hodně peněz". Po třicítce ale přehodnotil svůj život, byznysu se vzdal, vystudoval teologii, působil jako jáhen v Táboře a 25. června 2011 byl v Českých Budějovích vysvěcen na kněze. Páter Tomas spravuje od roku 2011 několik šumavskýkch farností - kromě Mouřence i Hartmanice, Kašperské Hory nebo Rejštejn. Obnovil už řadu zapomenutých křesťanských tradic, obřadů a slavností. Zasadil se o otevření kostela na Mouřenci, kde ve spolupráci s Lukášem Milotou, Helenou Pekárkovou, Jankou Kadlecovou a dalšími doborovolníky připravuje různé akce.   

Rozhovor s Tomasem ještě před vysvěcením na kněze: http://www.josefhurt.cz/byznys-vymenil-za-knezskou-sutanu

 

S P O L E K

Stanovy spolku: Přátelé Mouřence - platné stanovy.pdf (151,8 kB)

IČO spolku: 05188911

Stanovy spolku Přátelé Mouřence, z. s.

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Spolek Přátelé Mouřence, z. s.(dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Annín č. p. 42, obec Dlouhá Ves, pošta Sušice, PSČ 342 01.

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci kostela sv. Mořice u Annína k aktivní činnosti na jeho podporu, k popularizaci tohoto místa a k obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany, obnovy a popularizace tohoto objektu a jeho okolí.

Čl. 3 
Základní účely spolku

a)    podpora kostela sv. Mořice, což je hlavní poslání spolku,

b)    popularizace, propagace a oživení kostela sv. Mořice a jeho okolí,

c)    obecně prospěšná činnost v oblasti ochrany a obnovy kostela sv. Mořice a jeho okolí,

d)    mapování historie a současnosti kostela sv. Mořice a jeho okolí.

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

 1. Hlavními činnostmi spolku jsou zejména:

a)    praktická činnost ve spolupráci s římskokatolickou církví,

b)    zvelebování kostela sv. Mořice a jeho okolí,

c)    organizování benefičních akcí na podporu kostela sv. Mořice a jeho okolí,

d)    pořádání dalších duchovních, kulturních a vzdělávacích akcí,

e)    finanční podpora kostela sv. Mořice,

f)     publikační činnost a spolupráce s médii,

g)    spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením,

h)    účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy a s volenými orgány.

 1. Vedlejšími činnostmi spolku jsou zejména:

a)    nákup a prodej publikací a předmětů s tématikou kostela sv. Mořice a Šumavy,

b)    provozování průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu a turistiky a pořádání komerčních akcí.

Čl.  5 
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov spolku a s jeho posláním.
 2. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Členská schůze spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Člen spolku má právo zejména:

a)    účastnit se veškeré činnosti spolku,

b)    volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

c)    posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

d)    předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 1. Člen spolku je povinen zejména:

a)    dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku,

b)    podporovat kostel sv. Mořice a aktivně se podílet na plnění účelů spolku,

c)    sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 1. Členství zaniká

a)    na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,

b)    dále úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby,

c)    vyloučením člena pro hrubé porušování stanov,

d)    pravomocným odsouzením člena – fyzické osoby nebo člena statutárního orgánu právnické osoby pro úmyslný trestný čin,

e)    zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

f)     zánikem spolku.

Čl. 6 
Orgány spolku

1.    Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)            schválila případné změny stanov,

b)            schválila zprávu o činnosti spolku a o hospodaření za předcházející období,

c)            určila koncepci činnosti spolku na další období,

d)            stanovila případnou výši a splatnost členských příspěvků,

e)            schválila rozpočet spolku na příští období,

f)             zvolila čestné členy spolku

g)            rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)            rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

2.    Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

3.    Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4.    Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně a o vyloučení člena spolku podle čl. 5 odst. 6 písm. g) rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.

5.    Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený členskou schůzí.

Čl. 7 
Hospodaření spolku

1.    Spolek hospodaří s:

a)            dary od fyzických a právnických osob,

b)            získanými granty a dotacemi,

c)            příjmy z benefičních, vzdělávacích a jiných akcí,

d)            případně také s členskými příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

e)            případně s jinými příjmy.

2.    Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

3.    S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi.

4.    V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. podpora či správa kostela sv. Mořice.  

Čl. 8

Zrušení spolku

Spolek se zrušuje:

a)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

b)    rozhodnutím soudu.

 Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

1.    Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.    Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 1. 6. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

 

Stanovy spolku Přátelé Mouřence, z. s.

Čl. 1 
Název, forma a sídlo

Spolek Přátelé Mouřence, z. s.(dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo v Annín č. p. 42, obec Dlouhá Ves, pošta Sušice, PSČ 342 01.

Čl. 2 
Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili příznivci kostela sv. Mořice u Annína k aktivní činnosti na jeho podporu, k popularizaci tohoto místa a k obecně prospěšné činnosti v oblasti ochrany, obnovy a popularizace tohoto objektu a jeho okolí.

Čl. 3 
Základní účely spolku

a)    podpora kostela sv. Mořice, což je hlavní poslání spolku,

b)    popularizace, propagace a oživení kostela sv. Mořice a jeho okolí,

c)    obecně prospěšná činnost v oblasti ochrany a obnovy kostela sv. Mořice a jeho okolí,

d)    mapování historie a současnosti kostela sv. Mořice a jeho okolí.

Čl. 4 
Formy činnosti spolku

 1. Hlavními činnostmi spolku jsou zejména:

a)    praktická činnost ve spolupráci s římskokatolickou církví,

b)    zvelebování kostela sv. Mořice a jeho okolí,

c)    organizování benefičních akcí na podporu kostela sv. Mořice a jeho okolí,

d)    pořádání dalších duchovních, kulturních a vzdělávacích akcí,

e)    finanční podpora kostela sv. Mořice,

f)     publikační činnost a spolupráce s médii,

g)    spolupráce s dalšími subjekty s podobným zaměřením,

h)    účast při jednáních a řízeních s orgány státní správy a s volenými orgány.

 1. Vedlejšími činnostmi spolku jsou zejména:

a)    nákup a prodej publikací a předmětů s tématikou kostela sv. Mořice a Šumavy,

b)    provozování průvodcovské činnosti v oblasti cestovního ruchu a turistiky a pořádání komerčních akcí.

Čl.  5 
Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let nebo právnická osoba, která souhlasí se zněním stanov spolku a s jeho posláním.
 2. Členství vzniká dnem, kdy členská schůze spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, datum narození, případně telefonické spojení a e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 3. Členská schůze spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 4. Člen spolku má právo zejména:

a)    účastnit se veškeré činnosti spolku,

b)    volit orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

c)    posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku,

d)    předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

 1. Člen spolku je povinen zejména:

a)    dodržovat stanovy a rozhodnutí orgánů spolku,

b)    podporovat kostel sv. Mořice a aktivně se podílet na plnění účelů spolku,

c)    sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 1. Členství zaniká

a)    na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku,

b)    dále úmrtím fyzické osoby nebo zrušením právnické osoby,

c)    vyloučením člena pro hrubé porušování stanov,

d)    pravomocným odsouzením člena – fyzické osoby nebo člena statutárního orgánu právnické osoby pro úmyslný trestný čin,

e)    zrušením členství na základě rozhodnutí členské schůze,

f)     zánikem spolku.

Čl. 6 
Orgány spolku

1.    Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby

a)            schválila případné změny stanov,

b)            schválila zprávu o činnosti spolku a o hospodaření za předcházející období,

c)            určila koncepci činnosti spolku na další období,

d)            stanovila případnou výši a splatnost členských příspěvků,

e)            schválila rozpočet spolku na příští období,

f)             zvolila čestné členy spolku

g)            rozhodla o vyloučení člena spolku,

h)            rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně.

2.    Zasedání členské schůze spolku svolává předseda spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá předseda spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. 

3.    Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.

4.    Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně a o vyloučení člena spolku podle čl. 5 odst. 6 písm. g) rozhoduje nadpoloviční většinou všech členů.

5.    Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený členskou schůzí.

Čl. 7 
Hospodaření spolku

1.    Spolek hospodaří s:

a)            dary od fyzických a právnických osob,

b)            získanými granty a dotacemi,

c)            příjmy z benefičních, vzdělávacích a jiných akcí,

d)            případně také s členskými příspěvky ve výši stanovené členskou schůzí,

e)            případně s jinými příjmy.

2.    Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

3.    S výsledky hospodaření seznamuje předseda spolku členy spolku na každé členské schůzi.

4.    V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti, tj. podpora či správa kostela sv. Mořice.  

Čl. 8

Zrušení spolku

Spolek se zrušuje:

a)    dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze,

b)    rozhodnutím soudu.

 Čl. 9 
Závěrečná ustanovení

1.    Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2.    Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 1. 6. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni.

 

IČO: 05188911