MOUŘENECKÉ LÉTO 2016 - Maurenzener Sommer 2016 - program!

21.06.2016 18:33

Kompletní program v ČJ, NJ a AJ níže.

 
 
 
 

TZ: Mouřenecké léto pozve na Hradišťan nebo Jaroslava Hutku

Srpnové koncerty souboru Hradišťan s Jiřím Pavlicou a písničkáře Jaroslava Hutky budou letošními vrcholy Mouřeneckého léta. Tradiční několikaměsíční cyklus akcí v šumavském kostele sv. Mořice na Mouřenci u Annína začal na konci května česko-německou bohoslužbou a vyvrcholí na počátku října. Součástí cyklu budou duchovní, kulturní i naučné pořady pro dospělé i děti. V plánu jsou také komentované prohlídky.

Součástí Mouřeneckého léta je celkem 25 tematicky pestrých pořadů. „Většinou mají duchovní charakter nebo obsahují duchovní prvky. Mouřenec je v první řadě kostel, a to budou všichni účinkující respektovat. Letošní program je každopádně - jak já říkám – našťouchaný. Je to zatím nejbohatší program, který jsme ve spolupráci s německým podpůrným spolkem (Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen) a mouřeneckou farností připravili,“ říká Lukáš Milota ze spolku Přátelé Mouřence.

Třetího července pozve Mouřenec na dětský den. „Bude to taková předzvěst blížících se prázdnin. Děti mohou poděkovat za úspěšný rok a zahrát si řadu her a vyzkoušet různé aktivisty. Chybět nebude koncert s dětskými písničkami, dětská prohlídka a modlitba. Při výtvarném workshopu děti namalují obrázky Mouřence,“ upřesňuje vedoucí dětského dnu Jiřina Panušková.

Významnou součástí letního programu na Mouřenci budou koncerty. Nabídnou opět různé hudební žánry. Posluchači se mohou těšit například na varhanní koncert Jany Havlíčkové (24.7.), koncert cembalistky Aleny Hönigové (16.7.), folk-rockové písně od skupiny Miriam s bývalým mouřeneckým farářem Vavřincem Skýpalou nebo spirituálové melodie v podání plzeňského souboru JenTet (9.7.). „V pondělí prvního srpna na Mouřenec zavítá vynikající soubor Hradišťan s Jiřím Pavlicou a o dva týdny později (14.8.) písničkář a disident Jaroslav Hutka. Na konci prázdnin (28.8.) vystoupí v kostele plzeňský soubor Touch of Gospel. Pozvali jsme i písničkáře Toníka Jelínka (10.7.), místní skupinu Druhý pokus (27.8.), Pokus ze Zdic (20.8.) a další interprety,“ láká na jména některých interpretů Lukáš Milota.

Mouřenecké léto pozve i na přednášky. O vzácných freskách v kostele bude vyprávět historik umění Jan Royt (21.8.), o barokní kostnici archeolog Martin Čechura (22.7.), o vztahu sklářů k Mouřenci historička sklářství Jitka Lněničková (7.8.) a o duchovní tváři Karla IV. historik Jan Lhoták (31.7.).

Mouřenec v létě přivítá také řadu hostů. Lidé se mohou těšit na Šumaváky Emila Kintzla (20.8.) nebo Marii Malou (27.8.), Přemysla Čecha (10.7.), ale i na stavitele šumavských kaplí, představitele šumavských spolků a další dobrodince.

V programu nechybí ani divadelní představení o světcích. Jejich protagonisty budou Teta Tereza (7.8.) nebo žáci ZŠ T.G.M. v Sušici (1.10.). Při večerních akcích lidé uslyší poezii bývalého strašínského kněze F. D. Mertha a dalších katolických básníků.

Kostel sv. Mořice na Mouřenci se zapojí také do obnovené Sklářské Annenské pouti v Anníně (24.7.), Dnů evropského dědictví (3.-10.9.) nebo hudebního cyklu Šumavské triduum (26.8. a 1.10.). Během léta pozve Mouřenec také na dvě vernisáže. „16. července otevřeme Galerii Zeď/Mauer 1887. Hřbitovní zeď ozdobí dětské obrázky namalované při dětském dnu. Na počátku srpna (7.8.) otevřeme prodejní Minigalerii šumavské podmalby na schodišti u sakristie,“ upřesňuje další pořadatelka Helena Pekárková.

Začátky pořadů jsou naplánované zpravidla na sobotu od 19 hodin nebo na neděli od 14 hodin. Po večerních pořadech budou většinou i noční prohlídky doplněné o duchovní slovo či duchovní poezii.

Od začátku července do konce srpna mohou lidé přicházet také na komentované prohlídky kostela, kostnice a malého muzea Paměť Mouřence. „Budou začínat denně v 16 hodin. Prohlídky v němčině budou vždy první neděli v měsíci od 15:30. Doporučené vstupné pro dospělé bude 50 Kč. Vstupné na ostatní akce bude ve většině případů dobrovolné. Na koncerty Hradišťanu nebo Jaroslava Hutky bude možné koupit vstupenky v předprodeji v infocentrech K. Hory a Hartmanice nebo na www.sirkus.cz. Předprodej spustíme na počátku července,“ vysvětluje průvodkyně Jana Kadlecová.

Bohatý program nabídne Mouřenec i v září. Lidé se budou moci potkat s fotografem a potomkem spisovatele Karla Klostermanna (10.9.), vyslechnou sbor Velkobor (4.9.) a Ebenovu Truverskou mši nebo Mouřenecký chorál (17.9.) Oficiálním vyvrcholením léta bude česko-německá mše (24.9.). Tečku za létem pak udělá koncert duchovní hudby na počest svatého Václava (1.10.)

Veškeré podrobnosti mohou zájemci najít na internetových stránkách www.pratelemourence.cz nebo na www.facebook.com/mourenec.

 

***

St. Maurenzener Sommer 2016: Konzerte, Vorlesungen und Führungen

 

Die Konzerte des Ensembles „Hradišťan“ mit Jiří Pavlica und des Liedermachers Jaroslav Hutka stellen die Höhepunkte der diesjährigen Veranstaltungsreihe „Sommers in St. Maurenzen“ dar. Ende Mai begann das mehrmonatige Programm in der böhmischen Kirche St. Maurenzen bei Annín traditionsgemäß mit einem deutsch-tschechischen Gottesdienst und wird Anfang Oktober enden. Das Programm besteht aus geistigen, kulturellen sowie informativen Veranstaltungen für Erwachsene und Kinder. In Planung sind auch kommentierte Führungen.

 

Insgesamt sind 25 abwechslungsreiche Projekte Teil des Sommers in St. Maurenzen. „Die meisten sind geistlicher Natur oder enthalten geistliche Elemente. Maurenzen ist schließlich in erster Reihe eine Kirche und das werden alle Beteiligten respektieren. Das diesjährige Programm ist – wie ich gerne sage – buntgemischt. Denn es ist das bisher umfassendste und abwechslungsreichste Programm, das wir je in Zusammenarbeit mit dem Förderkreis zur Erhaltung von St. Maurenzen und der Pfarrei St. Maurenzen vorbereitet haben“, sagt Lukáš Milota, aus dem Verein Freunde von Maurenzen.

 

Am 3. Juli lädt St. Maurenzen zum Kindertag ein. „Der Tag ist eine Art Vorbote der anstehenden Sommerferien in Tschechien. Die Kinder können sich für ihr erfolgreiches Schuljahr bedanken und zahlreiche Spiele sowie Aktivitäten ausprobieren. Ein Konzert mit Kinderliedern, eine Kinderführung sowie Gebete werden an diesem Tag ebenfalls nicht fehlen. In der Kunstwerkstatt können die Kinder St. Maurenzen zeichnen und malen,“ berichtet die Veranstalterin des Kindertages Jiřina Panušková.

 

Ein wesentlicher Bestandteil des Sommerprogramms in St. Maurenzen werden Konzerte sein, wobei verschiedenste musikalische Genres geboten werden. Die Zuhörer können sich unter anderem freuen auf ein Orgelkonzert von Jana Havlíčkova (am 24.Juli), auf ein Konzert der Cembalistin Alena Hönigova (am 16. Juli), ebenso auf die Folk-Rock Lieder der Gruppe „Miriam“ mit dem ehemaligen Pfarrer aus St. Maurenzen Vavřinec Skýpala oder auf spirituelle Melodien des Ensembles „JenTet“ aus Pilsen (am 9. Juli). „Am Montag, den 1. August begrüßen wir in Maurenzen das großartige Ensemble „Hradišťan“ mit Jiří Pavlica und bereits zwei Wochen später (am 14. August) den Liedermacher und Dissidenten Jaroslav Hutka. Zum Ende der Ferien (am 28. August) tritt der „Touch of Gospel“ Chor aus Pilsen auf. Außerdem haben wir eingeladen: den Liedermacher Toník Jelinek (am 10. Juli), lokale Ensembles wie „Druhý pokus“ (am 27. August), „Pokus ze Zdic“ (am 28. August) und weitere Interpreten,“ lockt Lukáš Milota die Besucher mit einem abwechslungsreichen Programm.

 

Der Sommer in St. Maurenzen lädt aber auch zu Vorträgen und Lesungen ein: Über die wertvollen Fresken berichtet der Kunsthistoriker Jan Royt (am 21. August), der Archäologe Martin Čechura erzählt über das barocke Beinhaus (am 22. Juli), über die Beziehungen der Glasbläser zu Maurenzen erfahren Sie mehr von der Historikerin Jitka Lněničková, (am 7. August) und über die geistliche Seite von Karl IV. berichtet der Historiker Jan Lhoták (am 31. Juli).

 

St. Maurenzen empfängt im Sommer auch zahlreiche Gäste: Freuen Sie sich auf Emil Kintzl (20. August) oder Marie Mala (27. August), Přemysl Čech (10. Juli), aber auch auf Baumeister böhmischer Kapellen, Vorsitzende böhmischer Vereine und weitere Wohltäter aus dem Böhmerwald.

 

Teil der Veranstaltungsreihe sind ebenso Theatervorstellungen über die Heilligen. Ihre Protagonisten sind Tante Tereza (7. August) oder die Schüler der Schule T.G.M. in Sušice (1. Oktober). Bei Abendveranstaltungen können die Besucher der Poesie des ehemaligen Straschiner Pfarrers F.D. Merth sowie weiteren katholischen Dichtern lauschen. 

 

Die Kirche St. Maurenzen wird sich darüber hinaus weiteren Aktionen anschließen, wie der erneuerten „St. Anna Wallfahrt“ in Annín (am 24. Juli), den „Tagen des offenen Denkmals“ (3.-10. September) oder der musikalischen Reihe „Šumavské triduum“ (am 26. August und 1. Oktober). Darüber hinaus finden in St. Maurenzen auch zwei Vernissagen statt. „Am 16. Juli eröffnen wir die Galerie Zeď/Mauer 1887. Die Friedhofswand wird mit Zeichnungen und Bildern der Kinder geschmückt sein, welche diese am Kindertag gemalt haben. Anfang August (7. August) eröffnen wir auf der Treppe vor der Sakristei einen kleinen Galerieverkauf böhmischer Glasmalerei,“ erklärt eine weitere Veranstalterin Helena Pekárková.

 

Die Veranstaltungen sind normalerweise so geplant, dass diese samstags um 19 Uhr oder sonntags um 14 Uhr beginnen. Nach den Abendveranstaltungen wird es meist Führungen geben die mit geistlichen Worten oder Poesie bereichert werden.

 

Im Zeitraum von Anfang Juli bis Ende August können Besucher zu kommentierten Führungen der Kirche, des Beinhauses sowie des kleinen Museums „Gedächtnis von Maurenzen“ kommen. „Die Führungen beginnen täglich um 16 Uhr. Führungen in deutscher Sprache werden immer am ersten Sonntag im Monat um 15.30 Uhr sein. Für Erwachsene liegt der empfohlene Beitrag bei 50 Kč. Der Eintritt für alle anderen Veranstaltungen ist meistens freiwillig. Für die Konzerte von Hradišťan und Jaroslav Hutka können Eintrittskarten im Vorverkauf in den Infozentren in Kašperské Hory (Bergreichenstein) oder Hartmanitz erstanden werden. Oder auch online unter: www.sirkus.cz, erklärt die Reiseführerin Jana Kadlecová.

 

Ein vielfältiges und abwechslungsreiches Programm wird in St. Maurenzen auch im September geboten sein. Besucher werden die Möglichkeit haben den Photograph und Nachkommen des Schriftstellers Karl Klostermann zu treffen (am 10. September), oder erneut Musik zu lauschen, wie dem Chor „Velkobor“ (am 4. September), oder der Messe „Truverska mše“ und Mouřenecký chorál von Eben (am 17. September). Zu Ehren des Heiligen Wenzels gibt es ein Konzert geistlicher Musik (am 1. Oktober), dass gleichzeitig das Ende des Sommers markiert.


Nähere Informationen finden alle Interessierten online unter www.pratelemourence.cz  oder auf www.facebook.com/mourenec.